Saturday, 21 July 2012


PROGRAM INTERVENSI TAMBAH OPSYEN (PITO)

GURU SEKOLAH MENENGAH 2011BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

&

MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN

INSITITUT PENDIDIKAN TINGGI AWAM

1.0              LATAR BELAKANG1.1              Keputusan Kabinet Julai 2007 telah menetapkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia bertanggung jawab untuk melatih guru sekolah rendah  manakala latihan untuk guru sekolah menengah dikendalikan sepenuhnya oleh Fakulti Pendidikan IPTA.1.2              Ketika ini, UPSI dan 7 buah Fakulti Pendidikan IPTA menawarkan kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) dengan pengkhususan  dalam bidang Sains Tulen dan Matematik (iaitu USM, UTM, UKM, UPM, UM, UiTM dan UMS). Sementara itu UPSI dan 3 buah Fakulti Pendidikan lain menawarkan kursus ISMP dengan pengkhususan dalam bidang Ekonomi (iaitu USM, UMS dan UUM).Jumlah pengambilan pelajar program ISMP di setiap Fakulti Pendidikan IPTA adalah berdasarkan unjuran yang ditetapkan oleh KPM.1.3              Sementara itu, UPSI dan beberapa buah Fakulti Pendidikan IPTA menawarkan kursus ISMP dengan pengkhususan dalam Kemahiran Hidup, Pendidikan Jasmani & Kesihatan/Sains Sukan, Bahasa Inggeris, Pendidikan Seni Visual dan  Sejarah. Jumlah pengambilan pelajar program ISMP di setiap Fakulti Pendidikan IPTA adalah berdasarkan unjuran yang ditetapkan oleh KPM.1.4              Berdasarkan data KPM pada 26 April 2010, berlaku lebihan guru sekolah menengah (yang  sedia ada dalam perkhidmatan) yang ketara dengan opsyen Sains Tulen, Matematik dan Ekonomi dan kekurangan guru dalam opsyen Kemahiran Hidup, Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Sejarah, Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual. Perincian lebihan dan kekurangan guru ini ditunjukkan dalam Jadual di bawah.
opsyen
Lebihan(+)/
Kekurangan(-)
Lebihan
1.  Matematik
+3695
2.  Fizik
+1528
3.  Kimia
+2721
4.  Biologi
+3097
5.  Ekonomi
+1547
Kekurangan
1.  Kemahiran Hidup
-7053
2.  Pendidikan Jasmani & Kesihatan
-1586
3.  Sejarah
-1321
4.  Bahasa Inggeris
-1071
5.  Pendidikan Seni Visual
-812

1.5              Fenomena lebihan dan kekurangan guru dalam opsyen tertentu ini telah menyebabkan masalah penempatan guru mengikut opsyen di sekolah menengah seluruh negara. Masalah ini akan menjadi  lebih kritikal apabila calon guru keluaran Fakulti Pendidikan IPTA bergraduat  mulai Mei 2010.1.6              Keputusan Mesyuarat Sesi Perbincangan Profesion Guru Untuk Keperluan Makmal NKRA Pendidikan: Meningkatkan Kualiti Guru pada 23 Mac 2010 bertempat di Makmal NKRA KPM memutuskan supaya satu program intervensi jangka pendek diadakan bagi menangani masalah ini.

2.0              Objektif Program

Objektif program ini ialah untuk membekalkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan bagi membolehkan calon  guru  mengajar dengan berkesan salah satu mata pelajaran opsyen di mana berlaku kekurangan guru (Kemahiran Hidup, Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Bahasa Inggeris, Pendidikan Seni Visual dan Sejarah) di peringkat menengah rendah.3.0              Kerangka Program3.1              Program intervensi jangka pendek ini akan dijalankan oleh Fakulti Pendidikan IPTA secara ‘over and above’  program ISMP yang dikuti oleh calon guru yang terlibat (Fizik, Kimia, Biologi, Matematik dan Ekonomi)  yang akan bergraduat pada tahun 2012 dan 2013 sahaja.

3.2              BPG akan menjalankan program intervensi yang sama ke atas kumpulan calon guru yang akan bergraduat pada Tahun 2010 dan 2011. Fakulti Pendidikan IPTA tidak dapat menjalankan program intervensi bagi kohot ini memandangkan kekangan masa kerana perlaksanaan sistem semester sedia ada (program intervensi ini mengambil masa 10 - 12 minggu).

3.3              Setiap Fakulti Pendidikan IPTA melaksanakan program intervensi ke atas kumpulan calon guru di Fakulti masing-masing.

3.4              Calon guru yang mengikuti program intervensi yang lulus dengan jayanya akan diberikan sijil oleh IPTA berkenaan.

3.5              Struktur Program3.5.1        Kredit

Jumlah keseluruhan beban kredit bagi program ini adalah antara 14 - 17 kredit.3.5.2        Kandungan dan Skema Program

a.       Kandungan program intervensi ini meliputi aspek konten,  kemahiran dan perkaedahan berkaitan opsyen berkenaan.

b.      Beban kredit setiap kursus ialah antara 2 - 3 kredit.

c.       Skema program bergantung kepada ketetapan IPTA masing-masing.3.5.3        Kaedah Penyampaian (Delivery)

Perlaksanaan program ini melibatkan pelbagai kaedah P&P  seperti kuliah, amali, perbincangan dll.3.5.4        Penilaian

a.       Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara berterusan menggunakan pelbagai pendekatan yang diamalkan di IPTA masing-masing.

b.      Gred akan diberikan untuk setiap kursus berdasarkan pencapaian calon mengikut amalan IPTA masing-masing.

c.       Calon wajib lulus setiap kursus dengan gred minima C untuk layak dianugerahkan sijil. 3.6              Kaedah Perlaksanaan3.6.1        Fakulti Pendidikan IPTA akan melaksanakan program ini semasa cuti hujung sesi akademik.  BPG pula dicadangkan supaya menjalankan program ini secara Kursus Dalam Perkhidmatan.3.6.2        Fakulti Pendidikan IPTA menggunakan tenaga pengajar, ruang dan sumber yang sedia ada. Beban tugas ini adalah dikira sebagai “over and above” tugas hakiki staf yang terlibat.3.6.3        Sebagai program “over and above”, ia melibatkan implikasi kewangan tambahan untuk perlaksanaannya.3.7              Implikasi Kewangan3.7.1        Implikasi kewangan one-off program ini diperlukan untuk menampung kos berikut:

a.       Upahan (syarahan, amali, tutorial, dll)

b.      Bahan P&P

c.       Bahan guna habis

d.      Sewa ruang and utiliti

e.       Penginapan calon

f.       Sara hidup calon


Tuesday, 18 October 2011

Program Intervensi Tambah Opsyen Matapelajaran Sejarah (PITOS) 2011
Bengkel Pembinaan Modul Pengajaran
Jadual Perancangan dan Pelaksanaan


MINGGU
PERKARA
Pensyarah
Catatan
16 Oktober 2011
Minggu 1
Perbincangan dan Panduan Pelaksanaan Pembinaan Modul Pengajaran
·       matlamat dan objektif
·       ruang lingkup dan tumpuan
·       kaedah dan bentuk Modul
·       unsur dan aspek penilaian
·       pembentukan  ahli kumpulan
·       pemilihan tajuk
SHA

23 Oktober 2011
Minggu 2
Perbincangan,  Pelaksanaan dan Pembinaan Modul 
·       Laporan dan Pemantauan Perkembangan I
KZ

30 Oktober 2011
Minggu 3
Pelaksanaan dan Pembinaan Modul 
·       Laporan dan Pemantauan Perkembangan II
RR

6 November 2011
Minggu 4
Pelaksanaan dan Pembinaan Modul 
·       Laporan dan Pemantauan Perkembangan III
HJ

13 November 2011
Minggu 5
Pelaksanaan dan Pembinaan Modul 
·       Laporan dan pemantauan Perkembangan IV
SR

20 November 2011
Minggu 6
MENYERAHKAN LAPORAN KESELURUHAN MODUL PENGAJARAN
SHA


Kuliah 2 (edit)

Friday, 14 October 2011

Durbar Raja-raja Melayu

Soalan : Sejauh manakah penubuhan DURBAR 1897 berjaya memulihkan kuasa raja-raja Melayu?